?

Merhaba geçen gün nette sörf yaparken cinsellik öykü sitenizle tan??t?m. Birbirinden güzel erotik itiraflar?, seks hikayelerini büyük bir zevk ve heyacanla okudum. Fakat en oldukça (Sübyanc?y?m, kendimden 20 ya? küçük biriyle siki?iyorum!) ba?l?kl? bir hikayeye tak?ld?m. Hikayeyi okurken, parma??m? am?ma sokup kendimi doygunluk ettim. Zira ben daha 16 ya??ndayken, benim de çanak tutmamla, beni sikerek k?zl???mdan kurtaran, ilk sikicim, ilk a?k?m, halam?n kocas?, 54 ya??ndaki eni?tem akl?ma geldi. Eni?tem ?stanbulda dünyaca me?hur bir gazl? me?rubat ?irketinin da??t?c?s?. Güya ölene kadar kimseye anlatmama sonucu alm?? oldu?umuz bu maceram? sizlerle payla?mak istedim…

Biraz size kendimden bahsedeyim. Ben 1.60 cm uzunlu?unda, 85,60,90 ölçülerinde, siyah saçl?, yosun rengi gözleri olan, tam bir esmer Lolitay?m. Babam?n burada Türkiye ile ithalat ihracat i?leri meydana getiren bir ofisi var. Annem de kendine ili?ik bir güzellik salonu var, bense özel bir koleje devam ediyorum.

?imdi konumuza dönelim, 2 sene önce idi, ben henüz 16 ya??nda idim. Eni?tem distribütörlü?ünü yapm?? oldu?u firman?n sat?? stratejileri ile alakal? bir toplant?ya kat?lmak üzere 1 haftal???na Berlin’e gelmi?, i?i bittikten sonrada daha 3 haftal?k vizesi oldu?undan Bremenhafen’a bizi ziyarete gelmi?ti. Yani hem tecim hem ziyaret türünden bir ?eydi eni?teminki. Annem ve babam eni?teyi görünce oldukça sevindiler, tabiki ben de. Zira eni?teyi oldukça az tan?mama kar??n, ona hep sebebini bilmedi?im bir halde alaka duymu?umdur. Tatil için Türkiye’ye gitti?imizde onlarda kal?rd?k. Eni?tem, 2 tane adam kuzenim oldu?undan (K?z çocu?u olmad???ndan) beni çok sever, a??r? ??mart?r, onlarda kald???m?z süre içersinde beni kuca??ndan indirmezdi. Ku?kusuz bu hareketleri sex dürtüsüyle yapt??? söylenemezdi. Ama ben götümün alt?ndaki bu sertlikten zevk al?r, kuca??ndayken e?er odada kimse yoksa o an? de?erlendirir, götümü eni?temin yarra?? üstünde oynatarak, eni?temi tahrik etmeye çal???rd?m. Eni?tem de ara s?ra, “Memi?lere bir bakay?m.” deyip, limon büyüklü?ündeki memelerimle oynard?.

Bir keresinde halam?n eni?temi anneme yak?nma etmesine kulak misafiri olmu?tum. Halam anneme, “K?z Nezahat, senin bu eni?ten ya?land?kça durulaca??na az?p sap?kla??yor.” diyordu. Annem de, “Niyeki abla?” diye sordu?unda, halam, “Yeni yeni, acayip acayip fantaziler istiyor benden.” diye yan?t verdi. Annem, “Nas?l fantaziler?” diye sormu?tu. Halam, “Bana Liseli k?zlar?n giydirilmi? oldu?u benzer biçimde k?sa etekler alm??, siki?ten ilkin bana okul formas? giydirip, saçlar?ma okul evlatlar? benzer biçimde yapt?r?p, kurdaleler takt?r?yor, sonrada yatakta sevi?irken kendine amca dememi istiyor, sanki beni de?ilde Liseli bir k?z? sikiyor erkek.” diyordu. Annem ise halama, “Bo? ver abla, bunlar sadece fantazi. Eni?tem seni doyum edebiliyor mu? Sen ona bak!” demi?ti.

Eni?temi görünce hep bu duyduklar?m bir bir gözümün önünden geçmi?ti. Aradan 2 gün geçti fakat eni?tem bir defa bile beni kuca??na al?p sevmemi?ti. Sabahlar? babam, annem ve ben birlikte evden ç?k?yorduk. Babam ilkin beni okula, sonras?nda annemi güzellik merkezine b?rak?p, oradanda kendi i?yerine gidiyordu. Eni?tem ise bütün gün evde oturup, ‘Bakardi Kola’ içip, TV izliyordu. Ak?amlar? ise hep beraber bir Gasthaus’a gidip e?leniyorduk. Tabi onlar e?leniyordu, benim ise bu ilgiszlikten kötü halde moralim bozuktu. Eni?temin bizi ziyarete geldi?i 5.Ci gündü. O sabah tekrar her zamanki ?eklinde babam beni okula b?rak?p gitm?ti. Üçüncü dersin sonunda ö?retmenim beni odas?na ça??rarak, “Berna bugün fazlaca dalg?ns?n, sabahtan beri derslerle ilgin yok, bir problemin mi var?” diye sordu. Ben de, hiçbir problemim olmad???n?, ancak biraz ba??m?n a?r?d???n? söyledim. Bunun üstüne ö?retmenim izin ka??d? yazarak, “Eve git birazc?k dinlen.” dedi ve beni eve gönderdi.

Eve kendi anahtar?mla girdi?im için eni?tem geldi?imi ayr?m etmemi?ti. Salona kafam? uzat?p bakt???mda, eni?tem s?rt? kap?ya dönük bir vaziyette koltu?a oturmu?, üzerinde atlet ve Boxer ?ort, bir elinde ‘Bakardi Kola’ barda??, TV’de pornofilim izliyor, di?er eli ile de yara??n? ovu?turuyordu. Ben içeri girince hemen kanal? de?i?tirdi ve “Ne o Berna? Bugün erkencisin k?z?m?” dedi. Ben de durumu kendisine k?saca anlat?p kar??s?ndaki koltu?a geçip oturdum. “Eni?te içti?inden bir bardak da bana verirmisin?” dedim. “K?z?m sen bundan içmek için daha çok küçüksün!” dedi. “Bo? versene eni?te, buras? Almanya, burada benim ya??mdaki k?zlar adam arkada?lar? ile cinsellik yap?yor!” deyince, “Madem öyleki, al bakal?m!” deyip bir bardak ‘Bakardi Kola’ da bana verdi.

“Eni?te bizler senle küsmüyüz?” diye sormu? oldum. “Nereden ç?kt? ?imdi bu k?z?m? Neden küs olal?m ki?” dedi. “Ne bileyim eni?te, geleli yedi gün oldu, beni bir defa bile kuca??na al?p sevmedin. Eskiden beni kuca??ndan indirmezdin, yoksa Türkiyede kuca??na oturtup sevdi?in ba?ka biri mi var?” dedim. Eni?tem, “Üüüüffff saçmalama k?z?m ya, seni ne kadar sevdi?imi bilmiyormu? gibi konu?ma! Art?k büyüdün, güzel bir genç k?z oldun, kuca??ma oturman adetlerimize gore ay?p say?l?r!” dedi. “Eni?te bu iyi mi bir çeli?ki?” dedim. Eni?tem de, “Ne çeli?kisi, çeli?ki bunun neresinde?” diye sordu. “Bakardi içemeyecek kadar küçük, kuca?a oturam?yacak kadar büyü?üm!” dedim. Beraberce kahkalarla güldük. “Seni oldukca bilmi? ?ey seni, gel bakal?m!” dedi. Okadar mutlu olmu?tum ki anlatamam. Hemen geçip eni?temin kuca??na oturdum. Alt?mdaki serttlik beni memnun etmi?ti. Eni?temle kadehlerimizi toku?turup, “Prost!” dedikten sonra içkilerimizi yudumlamaya ba?lad?k. Eni?tem elini dizime koymu? yava?, yava? bacaklar?m? ok?uyordu. “K?z sen baya büyümü?sün!” derken, götümün alt?ndaki canavar harekete geçmeye ba?lam??t?, bunu hissediyordum.

Eni?tem, “Berna demin, burada senin ya??ndaki k?zlar?n erkek arkada?lar? ile cinsellik yapt???ndan söz ettin…” dedi. Ben de, “Evet.” diye yan?tlad?m. “Peki senin cinsellik yapt???n bir adam arkada??n var m??” diye sordu. Ben de, “Hay?r yok, niçin soruyorsun?” dedim. “Sen oldukça güzel bir k?zs?n, mutlaka adam arkada??n vard?r diye tahmin etmi?tim.” deyince, kollar?m? eni?temin boynuna dolay?p, kal?n etli dudaklar?m? onun dudaklar? üstüne koyup, koyu, alev ate?, kaygan bir öpü?me ba?latt?m. Eni?tem de benim dudaklar?m? en az benim kadar alev ate? öpüyor, emiyor, kemiriyordu. “Eni?te ben eskiden beri sana a????m, seni seviyorum, seni istiyorum!” dedim. Eni?tem, “Can?m, bebe?im, a?k?m benim, ben de seni isterim, ama bu mümkün de?il!” dedi. “Neden eni?te? Niçin olas? de?il?” diye sordum. “Bak a?k?m, 1- Kan ba??m?z var, 2- Aram?zda okadar ya? fark? var, 3- Halanla evliyim, 4- En önemlisi sen daha bakiresin, böyle bir ?ey yap?p senin ya?am?n? karartamam!” dedi. “Hiç bir?ey umurumda de?il eni?te, ikinci kar?n olmak isterim, lütfen sik beni, benim de kocam ol!” dedim. Eni?tem ise, “Olmaz!” diye direniyordu.

“Madem o ?ekilde hiç olmazsa sana kucak dans? yapmama müsade et, böylece hem benim bo?almama yard?mc? olursun, hemde içimdeki ?eytan? öldürmeme.” dedim. Eni?tem, “Madem çok istiyorsun, peki!” dedi. Ben hemen soyunmaya ba?lad?m, ete?imi ve sütyenimi ç?kard?m. Sadece ufac?k tanga külotumla kalm??t?m. Hemen eni?temin kuca??na oturup, götümü oynatmaya ba?lad?m. Çok güzeldi, alt?mdaki canavar ?ahlanm??t?. Eni?temin kuca??ndan kalk?p elimi ?ortunun içine sokup o görkemli yarra?? d??ar? ç?kartt?m. Külotumun a??n? kalçalar?ma do?ru s?y?r?p, eni?temin yarra??n? götümün çatal?na (aras?na) sokup, götümü a?a?? yukar?, yukar? a?a?? ve sa?a sola oynatarak kucak dans?ma devam ettim.

Eni?tem fena azm??t?, “Seni küçük orospu! Mahvettin beni!” diye inliyordu. Bense, “Hadi a?k?m birazc?k casaret, sik beni, am?m? götümü da??t, erke?im benim, sik beni! Orospun, fahi?en yap, kocac?m, sikici erke?im benim!” diye eni?temi gaza getiriyordum. Eni?tem inleyerek, “Küçük fahi?e, seni öyleki bir sikece?im ki, beni asla unutam?yacaks?n!” diyor, am?m? avuçlay?p, memelerimi emerek morart?yordu. Eni?tem ayr?ca kendi ?ortunu ve benim tangam? ç?kartm??t?. Beni kuca??na al?p, annemlerin dö?ek odas?na götürdü. Beni yata??n üstüne f?rlatt?, önüme e?ilip bacaklar?m? omuzuna ald?, minnac?k amm?m? i?tahla yalamaya ba?lad?. Tazecik am dudaklar?m? emerken, bir taraftan da orta parma?? ile mühürümü ka??yordu. Vücudum gergin, spazmlar geçirerek bo?al?yordum. Eni?tem ise amc???ma a?z?n? dayam??, zevk sular?m? kana kana içiyordu.

Eni?tem yan?ma uzan?p, “S?ra sende küçük orospu!” dedi ve 19-20 santimetre uzunlu?undaki, kal?nca yarra??n? a?z?ma sokup yalatmaya ba?lad?. Eni?temin yarra??na bütün gayretimle sald?r?yordum, ancak tamam?n? a?z?ma alam?yordum. Eni?tem, “Küçük fahi?em, ye yarra??m?, ?s?r onu, yut onu orospu!” diye inleyerek yara??n? a?z?ma sokup ç?kar?yordu. Birden kaslar?n?n gerildi?ini ayr?m ettim ve 1-2 saniye sonrada bütün döllerini a?z?ma bo?altmaya ba?lad?. Eni?tem sanki i?er ?eklinde bo?al?yordu. A?z?m?n içi eni?temin dölleri ile dolmu?tu. Kafam? çekip dölleri tükürmek istedim, ama eni?tem izin vermedi. Saçlar?mdan tutmu?tu, ba??m? oynatam?yordum, birde burnumu s?k?nca bo?ulacak gibi oldum. A?z?ma bo?alt??? tüm döllerini yutmak zorunda kald?m. Yutmu?tum ama asla i?renmemi?tim, hatta tad? ho?uma bile gitmi?ti.

Bir müddet dinlenip temizlendikten sonra, Bakardi’lerimizi yudumlay?p kald???m?z yerden devam ettik. Eni?tem benim am?m? yal?yor, ben de onun o görkemli yarra??n? somurarak, 69 yap?yorduk. Eni?temin yarra??n? ikinci defa kald?rmay? ba?arm??t?m. S?ra o zaman? ana, sikilece?im ana gelmi?ti. Birazdan bekaretime veda edecek, gerçek bir han?m olacakt?m. Eni?tem beni öpüp sevmi? olarak, o ana haz?rl?yordu. Bir ara üstümden kalk?p, wc masas?n?n üzerinde duran, annemin cilt nemlendirici kremlerinden birini ald?. ?ki parma??yla bolca alm?? oldu?u kremle, hem benim am?m?, hemde kendi yarra??n? iyice ya?lad?. Sonra sikinin kafas?n? am?m?n dudaklar? aras?nda, a?a?? yukar? gezdiriyor, yarra??n?n kerti?ine kadar amc???ma yerle?tirip geri çekiyordu. Bitmi?tim! Am?m?n sular? ve krem yüzünden am?m v?c?k v?c?k olmu?tu. Eni?teme ,“Yeter, ne olur sookkkk art?k, beni bu i?kenceden kurtar, sik art?k beni!” diye yalvar?yordum.

Eni?tem, “Peki benim küçük fahi?em.” diyerek bacaklar?m? omuzuna ald? ve o görkemli yarra??n? amc???m?n en ücra kö?esini bile feth edecek halde, bir kerede yerle?tirdi. K?zl?k zar?m delinmi?, bekaretim gitmi?, eni?temin alt?nda ikiye katlanm??t?m. Eni?temin kal?n yarra?? daha ilkin hiç ellenmemi? darac?k amc???m? yara yara girip ç?karken, ben eni?temin alt?nda inleyip k?vran?yordum. Sikicim, a?k?m, biricik eni?tem ise amc???ma gittik?e daha sert pompal?yordu. Ard arda birkaç kere bo?alm??t?m ve vücudum terden jöle benzer biçimde olmu?tu. Sikicim, eni?tem yarra??n? birden am?mdan çekti, gö?üslerimin üstüne oturarak yarra??n? s?vazlay?p 31 çekmeye ba?lad?. Ben de alttan eni?temin ta?aklar?n? ve yarra??n kafas?n? yal?yordum. Yine a?z?ma bo?ald??? benzer biçimde, yüzüme i?er gibi bo?ald? ve soluk nefese yan?ma uzand?. Eni?temin döllerini dilimle yalayarak sikini temizledim. ?kimizde bitmi?tik.

Biraz dinlendikten sonra du? almak üzere birlikte banyoya girdik. Y?kan?rken ben yine huzurlu durmam??, eni?temin sikini yine havaland?rm??t?m. Am?m? bir defa de arkadan girerek sikmesini istedim. “Ulan kahpe, ne azg?n fahi?eymi?sin sen, bunca yll?k evliyim bu kadar k?sa aral?klarla bu kadar fazlaca halan? bile sikmedim, öldürdün beni orospu!” diyordu. “Ne olur, lütfen son bir defa sik.” diye eni?teme yalvar?yordum. “Peki!” deyip belime sar?ld?, ben de du?un musluklar?na tutunarak domald?m. Eni?tem yarra??n? arkadan am deli?ime sokup pompalamaya ba?lad?. Bir taraftan da götümü ?ampuanlay?p ba? parma??n? götüme sokup ç?kar?yordu. Zevkten dizlerim titremeye ba?lam??t?, sanki ayn? anda iki adam taraf?ndan sikiliyordum, her?ey oldukca güzeldi. Ama eni?temin birden yarra??n? am deli?imden ç?kar?p aniden götüme sokmas?yla gerçek hayata dönmü?tüm. “Ahhhhhhhh! Eni?te dur yapma! Anneci?im çok ac?yor! Eni?te ne olur götümden ç?kar am deli?ime sok!” diye yalvar?yordum. Ama nafile eni?tem beni dinlemiyor, o kal?n yarra??n? götüme soktukça sokuyordu! “Bana göt dans? yapars?n ha orospu? Yarra?? götten ye bakal?m, yarra?a götünle sürtünmeye benziyor mu?” diyerek, yalvarmam? dinlemeden zorla götümü sikmeye devam etti.

Eni?tem yar?m saate yak?n götümü siktikten sonras?nda, “Geliyorum! Orospu aç a?z?n?!” diyerek inlemeye ba?lad?. Sonra yarra??n? götümden ç?kar?p 31 çekmeye ba?lad?. Ben de eni?temin önüne çömelip a?z?m? açabildi?im kadar açarak, dilimi sikinin üstünde gezdirmeye ba?lad?m. Eni?tem bir müddet sonra menilerini a?z?m?n içerisine püskürtmeye ba?lad?. Kas?lmalar? bitince a?z?mdaki menilerini dilimin üstüne alarak ona gösterip i?tahla yuttum. Eni?tem de yara??n? surat?ma sürerek temizledi. Daha sonras?nda da y?kan?p ç?kt?k…

Eni?temin vizesinin bitti?i güne kadar hep siki?tik. Hatta Türkiye’ye dönece?i gün, babamla annemin i?i oldu?u için, eni?temi yolcu etmek üzere havaalan?na ben götürmü?tüm ve uça?a binmeden havaalan?n?n tuvaletinde son defa veda siki?i yapt?k…