?

Merhaba dostlar, ben Azmi. seks hikayeleri sitesinde oldukca entresan seks itiraflar?, hikayeleri okudum ve ben de bir s?rr?m? sizlerle payla?mak istiyorum. Ben asl?na bakarsak böyle yasak ili?kilere kar?? biriydim, ama al?nyaz?s? beni bu ?ekilde bir ili?kiye sürükledi.

Kay?npederimi 7 sene ilkin kaybettik. Kaynanamla ya?ad???m bu vaka 2 y?l önce gerçekle?ti. Kaynanam o zaman 50 ya??ndayd?. Kendisi s?k s?k bizde kal?r ve aram?z oldukca iyidir. Ben kaynanam?n menopozu atlatt???ndan dolay? seks arzusu kalmam??t?r diye dü?ünüyordum, ta ki geçen gün banyoda bir vibratör görünceye kadar. Ben e?im benden gizli sakl? vibratör ald? sanm??t?m. E?ime sorunca, “Ben almad?m, annemindir.” dedi. Çok ?a??rd?m, “Vibratörle halledece?ine niye evlenmiyor?” diye sordum. E?im, “Hem çocuklardan çekiniyor, bununla birlikte talibi yok.” dedi. Kaynanam? vibratörle rollendirirken dü?ünmeden yapam?yordum. Art?k kaynanamla konu?urken, onun vibratör am?nda iken orgazm olu?unu canland?r?yor, biraz gülecek ?eklinde oluyor, birazda tahrik oluyordum.

Bir keresinde e?im yokken kaynanama laf?n? açt?m, “Anne, biliyormusun geçen banyoda ne buldum?” dedim. Kaynanam derhal k?zard?. Sonra gülümseyerek, “Ne yapay?m o?lum, baban öleli 5 y?l oldu, ben de insan?m, kendimi sokaktan geçenlere mi siktireyim ?u demek oluyor ki? Hay?rl? bir damad?m da yok ki…” deyince k?zarma s?ras? bendeydi. “Ne yani anne, seni sikmemi mi istiyorsun?” dedim. Kaynanam, “Neden olmas?n damat? Gizlice, kimsenin haberi olmadan gönlümü etsen, bir yerin mi eksilir?” diyince kulaklar?ma inanamad?m. Kaynanam? sikmeyi istiyordum ama k?z?ndan çok korkuyordum. Nas?l olacakt? bu i?? Duyulursa e?im beni kati terkederdi. Asl?nda e?imden ba?ka biriyle olmak duygusu beni ç?ld?rt?yordu. Kaynanama, “Tamam anne! ?lk f?rsatta gönlünü ederim. K?z?n?n evde olmad??? bir zaman yapar?z.” dedim. Kaynanamla konu?urken sikim demir benzer biçimde olmu?, testislerim a?r?maya ba?lam??t?. Az sonras?nda e?im eve geldi. O gece e?imi bir ba?ka siktim, kendimizden geçtik adeta.

Ertesi sabah kahvalt?dan sonras?nda e?im çocuklar? okula gönderdi. Evden birlikte ç?kacakt?k. E?ime, “Benim bilgisayarda az i?im var, gecikece?im, sen git.” dedim ve e?im i?e bir tek gitti. Kay?nvalidemi sikmenin tam zaman? idi. Kay?nvalideme bakt???mda, o çoktan haz?rd?. Hemen onun kalm?? oldu?u odaya gittik. Odas?na girer girmez kaynanam derhal soyundu. Kaynanam 1.60 boylar?nda, 75-80 kiloda, orta bir han?md?. Am? tra?s?zd?. Kaynanam? ç?plak izlemek garipti. Bugüne kadar büyü?üm olarak, annem olarak gördü?üm biri, ?u an kendisini sikmem için bekliyordu. Önce kaynanam?n dolgun memelerinden ba?lad?m. Henüz pek sarkmam??t?, doyana kadar öptüm onlar?. Sonra kaynanam?n ?i?man bald?rlar? aras?nda yalamam? bekleyen k?ll? am?na geçtim. E?im genel anlamda epilasyonla ald???ndan e?imin am? k?ls?z olur hep, k?ll? am? yalamay? özlemi?tim.

Ben kaynanam?n k?ll? am?n? yalad?kça, kaynanam da eliyle ba??m? am?na bast?r?yor, her dilimi soku?umda inim inim inliyordu. Kaynanam?n iniltileri beni ç?ld?rt?yordu. Üzerine uzand?m. Boynunu kulak memelerini öptüm. Bu arada sikim kaynanam?n am?n? hafifçe hafifçe aral?yordu. Az?c?k itince kaynanam bir ohh çekti ve “Harika, s?cak sikin yerini hiçbir ?ey tutmuyor, o ruhsuz vibratörden kurtuldum!” dedi. Kaynanam?n bu sözü üstüne am?na iyice kökledim ve pompalamaya ba?lad?m. Ben kaynanam?n am?na gidip geldikçe, kaynanam zevkten uçuyordu. Sonra kaynanam? yata??n üzerinde ters çevirdim, dizleri üzerine domalt?p sikimi arkadan am?na yine dayad?m, sikimi itmemle kas???m?n kalçalar?na dayanmas? bir oldu. Dibine vurdukça ‘?lop ?lop’ sesleri geliyordu. Bacaklar?nda bol miktarda selülitler ve dalgalar vard?.

Fakat ya?l?da olsa kaynanam kad?nl???ndan hiçbir ?ey kaybetmemi?ti. Ben kaynanam? sikerken, kaynanam da kalçalar?n? geri geri kas???ma vurdurarak tempo tutuyordu. Arkadan memeleri avuçlay?p, am?na kökledikçe kaynanam iyice kendinden geçti ve soluk nefese orgazm olmaya ba?lad?. Orgazm ç??l?klar? benide bo?alacak duruma getirdi, kas?klar?ndan tutup kendime çektim, süratli h?zl? sikmeye ba?lad?m kaynanam?. Neredeyse testislerimde am?n?n içine girecekti. Ç?lg?nca bo?ald?m. Sikimden spermler kaynanam?n am?na bo?al?rken, üstüne y???l?p kald?m. Bir zaman k?m?ldayamad?m. ?kimiz de saadet sarho?uyduk. Daha sonras?nda kaynanam, “Damat, ne marifetler varm?? sende, art?k elimden kurtulamazs?n…” dedi.

?ki y?l oldu, e?im hiçbir ?eyden ?üphelenmedi, tam iki y?ld?r kaynanam? sikiyorum. Hele bilhassa e?imin tane günlerinde ve ba?? a?r?d???nda (gönülsüzlük yapt???nda), kaynanam? bir ba?ka heyecanla sikiyorum. Kar?m?n götü henüz bakire, ama kaynanam? götten de sikiyorum. K?saca, kaynanam? sikmek bir mükemmel..