?

Selam, sex öykü sitesinin say?n okurlar?. Ben de ba??mdan geçen bir an?m? size bahsetmek istiyorum. 20 ya?lar?nda, 1.65 boyunda, 61 kiloda sar???n bir bayan?m. Ekonomik Kriz yüzünden i?ten ç?kart?lm??t?m. Bir arkada??m?n tavsiyesi üstüne bir firmaya i? ba?vurusunda bulundum. Gitti?im gün Patron yokmu?, “Yar?n gel…” dediler. Ertesi gün gitti?imde, ya?l? ve göbekli bir Patron beklerken, kar??ma 29-30 ya??nda, mavi gözlü ve kumral bir ki?i ç?kt?. Ben, bu herif beni i?e almaz diye dü?ünürken, buyur etti, i? deneyi falan filan derken, beni i?ba?? yapt?rd?. Bir haftam dolmu?tu. Bir gün Patronun odas?na gidecektim, içerden sesler geliyordu, ben de kulak misafiri oldum. Seslerden anla??ld???na gore Patron içerde pornofilim izliyordu. O esnada kendimi test edemedim ve içeri girdim. Patrona bakt?m asla istifini bozmadan seyretmeye devam etti…

Sonra bana dönüp, “Buyur, otur kar??ma.” deyince kendime geldim. Kalk?p kap?s?n? kilitlemesiyle yan?ma oturmas? bir oldu. Bana, “Bak güzelim, bu Ekonomik Krizde i? bulmak imkans?z. E?er burda çal??maya devam etmek istiyorsan, biraz fedakarl?kta bulunman gerekiyor!” dedi. Elimi tutup sikinin üstüne koydu ve dudaklar?mdan öpmeye ba?lad?. Sonra elini ete?imin alt?ndan sokup tangamin üzerinden amc???m? ok?amaya ba?lamas?yla, zevkten kendimden geçtim ve sular?m? sald?m. Bende mukabil verince birlikte soyunduk. Patron külodunu ç?kartt???nda, inan?n kaçmak istedim fakat kaçamad?m, böyle bir yarak olamazd?! Daha ilkin iki sefer cinsellik yapm??t?m, ama böyle yarak görmedim. Patronun siki ayn? pornofilimlerdeki gibi dev gibi bir yarakt? ve en az?ndan 25 santimetre vard?. Patron yara??n? bana do?ru sall?yordu ve “Birazdan bunu sana gömecem, bakal?m ne kadar dayanacaks?n?” diye alay ediyordu.

Yan?ma yana??p beni deri koltu?a uzatt?. Bo?az alt?mdan yalamaya ba?layarak gö?üslerime, ordan göbe?ime gelip gidiyordu. Aniden am deli?ime bir yumuldu ki, anlatamam. Amc???m? o ?ekilde bir yal?yordu ki, sanki çölde su bulmu? gibiydi. Amc???m? yalayarak beni 3 kere orgazm etti. Etmesine etti de, ben korkudan amc???ma sokmas?n? isteyemiyordum. E?er yalad??? benzer biçimde sokarsa, kati hastanelik olaca??m korkusu vard? içimde. Çekmecesinden krem gibi bir jel ç?kard? ve am?ma iyice sürdü. Sonra bana döndü ve yara??n? a?z?ma sokmaya çal??t?, fakat ben ancak sikinin etraf?n? yalad?m. “Bu kadar yeter!” diyerek, beni koltu?un üzerine uzatt?. Bacaklar?m? açt? ve kocaman sikinin kafas?n? am deli?ime en az?ndan 15 dakika sürterek beni k?vama getirdi…

Bana, “Derin soluk al!” dedi?ini duydum. Nefes almaya ba?lamamla sikinin kafas?n? amc???ma sokmas? bir oldu. Gözümde ?im?ekler çakmaya ba?lad?. Gözümden akan ya? damlalar?n? görür görmez, içimde birazc?k hareketsiz bekledi. “Kendini s?kma!” diyordu. Ama gelde s?kma kendini, yarak de?il sanki yumruk girmi?ti içime. Ne yapaca??m? bilmez durumdayken biraz daha aband?, ama girmiyordu. Sikini çekti am deli?imden, kendi uzand? koltu?a ve “Sen üstüne otur, alabildi?in kadar?n? al!” dedi. Bacaklar?m kapanm?yordu zaten, üzerine oturdum. Sikinin kafas? amc???m? yara yara girdi içime. Sikine az daha oturunca yar?s? girdi girmesine, fakat emin olun am?m çuval gibi oldu. Yava? yava? kalk?p geri yar?s?na kadar oturuyordum. Bir ara am deli?imin uyu?tu?unu hissetim. Ben yeniden yar?s?na kadar oturmak için kendimi bast?r?rken, o anda O’da alttan bas?nca ac?dan bay?ld?m.

Kendime geldi?imde bir rulo ka??t havluyla am deli?ime tampon yapm??t?. Am?mdan a??r? derecede kan ak?yordu. Bana, “Bir hafta izinlisin.” dedi ve özel bir doktorun kart?n? vererek hastaneye gönderdi. Gitti?imde doktora kart? verince, hekim gülmeye ba?lad?. Eminim ki benim gibi fazlaca ki?iyi yollam??t? o doktora. Bir hafta yerimden kalkamad?m ve evde oturdum. Bu arada Patronum birkaç kere eve ziyaretime geldi. Bir ara kendisine sormu? oldum, “Hastanelik olmadan hiç bunu içerisine alabilen oldu mu?” diye. Patron gülerek cevaplad?, “Sekreter Zuhal komple ald?. Hastaneye gitmedi, fakat 4 gün de i?e gelemedi.” dedi…

?yle?tikten sonra Patronumla siki?melerimiz devam etti ve daha sonraki günlerde Patronum beni götümden de sikti…